Polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika, za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Administratora a także zasady postępowania z danymi osobowymi przekazanymi Administratorowi, niezależnie od sposobu przekazania tych danych.

2. Korzystając z serwisu prowadzonego przez Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich ujawnionych danych. Administrator zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów określonych w Ustawie – takich jak organy państwowe do ich wglądu uprawnione jak i strony w ewentualnym postępowaniu karnym lub cywilnym. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych (np. poprzez newsletter, informowanie o ofertach reklamowych czy patronatu medialnego).

3. Każdy Użytkownik serwisu powinien zapoznać się z poniższą polityką prywatności w celu zapoznania się z metodami oraz rodzajem przetwarzanych danych osobowych należących do Użytkowników serwisu.

4. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu udostępnionego pod adresem: www.fundacjalideron.pl

1. Definicje

1. Administrator –Fundacja LIDERON z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 2/6, 35-060 Rzeszów Numer KRS: 0000838126, REGON: 385935407, NIP: 8133838031,

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych portalu.

3. Cookies Administratora – oznacza pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem portalu.

4. Cookies zewnętrzne – oznacza pliki cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej portalu.

5. Serwis/portal – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy o charakterze informacyjno-publicystycznym,

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Administrator serwisu oraz danych osobowych Użytkowników

2.1 Kontakt do administratora serwisu

1. W celu skontaktowania się z Administratorem serwisu Użytkownik może użyć formularza kontaktowego dostępnego w serwisie pod adresem:

2. Użytkownik może zwracać się do Administratora serwisu z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi niniejszej polityki prywatności oraz przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników zbieranych przez serwis. 3. Adres email: fundacjalideron@gmail.com

3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować do niego serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisywaną wartość.

3.1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danych przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

4.1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a) konfiguracja serwisu

– dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu, jego lokalizację oraz odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

– zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka czy regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

– zapamiętanie historii odwiedzanych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

b) uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika w Serwisie

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

– optymalizacja zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c) realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

– dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu; pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

d) zapamiętanie lokalizacji Użytkownika

– poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji

e) analiza badań oraz audytu oglądalności

– tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

4.2 Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

a) prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (tj. Youtube; Vimeo; i inne)

b) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics)

c) prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (Google AdSense)

d) zalogowanie do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook, Twitter, Google)

e) wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter)

5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.

1. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w dowolnym czasie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, której używa.

6. Źródła pozyskiwania danych osobowych użytkowników serwisu

1. Dane zbierane podczas odwiedzin stron internetowego serwisu a także z przesłanych Administratorowi formularzy kontaktowych oraz emaili.

2. Dane zbierane za pośrednictwem plików Cookies oraz bezpośrednio do Użytkownika.

3. Dane zbierane podczas przesyłania zapytać za pomocą formularza kontaktowego. W celu przesłania zapytania Użytkownik musi podać takie informacje jak:

· Imię

· Nazwisko

· Adres E-mail

· Temat

· Treść wiadomości

Wszystkie powyższe pola są obowiązkowe i dopiero po podaniu powyższych danych Użytkownik będzie miał możliwość przesłania zapytania bądź innej treści do administratora serwisu.

4. Dane zbierane podczas wysyłania wiadomości email do administratora serwisu. W tym celu od Użytkownika wymagane są takie informacje jak:

· Adres E-mail

Wszystkie powyższe pola są obowiązkowe i dopiero po podaniu powyższych danych Użytkownik będzie miał możliwość przesłania zapytania bądź innej treści do administratora serwisu.

5. Użytkownik dobrowolnie godzi się na podanie powyższych informacji w celu skorzystania z takich usług elektronicznych jak formularz kontaktowy czy ogłoszenia. W przypadku nie podania wymaganych danych Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tychże usług elektronicznych.

6. Użytkownik może w treści formularza Kontaktowego lub wiadomości email podać dodatkowe dane osobowe. W takim przypadku Administrator uznaje, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wynikającym z treści wiadomości Użytkownika.

7. Administrator może w związku z prowadzeniem swojej działalności statutowej zbierać dodatkowe dane osobowe. W takich przypadkach dane zbierane są za pomocą formularzy, przy czym wypełnienie formularzy jest dobrowolne. Jednocześnie brak wypełnienia formularza skutkować będzie wykluczeniem Użytkownika z odpowiedniego działania Administratora.

7. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia usług elektronicznych przez Administratora serwisu a także jego działalności statutowej, w szczególności w celu:

a) bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych przez Administratora serwisu.

b) treści zawartych w serwisie do zainteresowań Użytkowników oraz polepszania świadczonych przez Administratora usług elektronicznych.

2. Dane zbierane od Użytkowników za pomocą plików Cookies lub za pośrednictwem takich usług elektronicznych jak formularz kontaktowy bądź ogłoszenia za dobrowolną zgodą Użytkownika, mogą być przetwarzane i wykorzystywane do dowolnych działań marketingowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą również:

a) w przypadku reklamacji lub innych roszczeń kierowanych przez Użytkownika do Administratora serwisu.

b) celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.

c) w celach statystycznych.

d) w celu przesłania przez Administratora serwisu odpowiedzi na pytania Użytkowników.

4. W przypadku takich usług elektronicznych jak: ogłoszenia, dane zbierane są w celu umożliwienia zainteresowanym Użytkownikom kontaktu z osobą odpowiedzialną za dane ogłoszenie oraz w celu zamieszczenia takiego ogłoszenia na stronach serwisu.

5. W przypadku zbierania danych w związku z działalnością statutową Administratora, w szczególności w zakresie działań pożytku publicznego, dane będą zbierane i przetwarzane w celu:

a) zapewnienia Użytkownikowi udziału w działaniach Administratora,

b) informowania Użytkowników o innych działaniach Administratora z zakresu działalności pożytku publicznego,

c) dokumentowania prawidłowości realizacji oraz rozliczania działań z zakresu zadań publicznych.

8. Dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich poprawy

1. Każdemu Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które są przetwarzane i zbierane przez Administratora serwisu.

2. Każdy Użytkownik może domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji oraz jeśli nie zgadza się na ich całkowite lub częściowe przetwarzanie, może zażądać ich usunięcia w całości lub zezwolić na ich przetwarzanie ale jedynie w ograniczonym stopniu.

3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora serwisu.

4. W przypadku danych osobowych zbieranych i przetwarzanych po uzyskaniu zgody Użytkownika lub w celu skorzystania z danej usługi elektronicznej w serwisie, do której niezbędne jest podanie określonych danych (formularz kontaktowy/ogłoszenia) Użytkownik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (oczywiście jeśli takowa została wyrażona).

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zamieszczonej polityki prywatności bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Każdy Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora serwisu.

9. Okres przechowywania przez administratora danych osobowych Użytkowników

1. Dane osobowe Użytkowników serwisu będą przetwarzane i przechowywane do czasu zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora serwisu oraz zakończenia realizacji oraz okresu możliwej kontroli innych działań Administratora, w z2wiąkzu z którymi pozyskano dane. W przypadku dochodzenia roszczeń bądź reklamacji lub w celach statystycznych czy prawnie wymaganych również po zakończeniu świadczenia tychże usług elektronicznych lub innego działania Administratora. Jednakże okres przetwarzania danych będzie ograniczony i nie będzie trwać dłużej niż realizacja powyższych celów.

2. Dane osobowe zbierane w celu dopasowania treści do zainteresowań Użytkowników będą przetwarzane do czasu zakończenia korzystania z usług elektronicznych w serwisie przez Użytkownika lub w momencie, gdy Użytkownik zgłosi prośbę o zaprzestanie przetwarzania jego danych.

3. Dane Użytkowników wykorzystywane w celach marketingowych, będą przetwarzane do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika.

4. Dane osobowe w przypadku roszczeń ze strony Użytkowników będą przetwarzane i przechowywane do chwili zakończenia postępowania w sprawie danego roszczenia.

10. Ochrona danych osobowych

10.1 Ochrona danych osobowych ze strony Administratora serwisu

1. Administrator serwisu dokonuje wszelkich starań i prawnie obowiązujących działań, aby zapewnić ochronę zbieranych i przetwarzanych danych osobowych należących do Użytkowników serwisu.

2. Administrator serwisu stosuje obowiązujące metody ochrony danych osobowych, aby te nie trafiły w posiadanie nieupoważnionych osób trzecich.

3. Dostęp do danych osobowych Użytkowników ma Administrator serwisu oraz osoby do tego upoważnione.

4. Administrator serwisu oraz osoby upoważnione zobowiązują się nie ujawniać danych osobowych Użytkowników serwisu, za wyjątkiem ujawniania ich w wykonaniu obowiązków prawnych oraz w ramach sprawozdawczości z realizacji zadań publicznych a także podczas kontroli realizacji tych zadań przez Administratora.

10.2 Ochrona danych osobowych ze strony Użytkownika serwisu

1. Użytkownik serwisu w trosce o swoje dane osobowe i bezpieczeństwo, nie powinien ujawniać swoich danych osobom trzecim podawanych podczas korzystania z takich usług elektronicznych jak formularz kontaktowy bądź ogłoszenia (głównie adresu E-mail oraz imienia i nazwiska).

11. Postanowienia końcowe do polityki prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje od daty zamieszczenia jej w serwisie internetowym

2. Polityka prywatności może ulec zmianie, z uwagi na zmiany funkcjonalności serwisu lub ze względu na zmiany w przepisach prawa.

3. Wszelkie zmiany i aktualizacje dotyczące polityki prywatności zaczynają obowiązywać z chwilą opublikowania zaktualizowanej polityki prywatności na stronach statycznych serwisu.

4. Wszelkie niezgodności lub nieścisłości dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego do Administratora serwisu.

5. Polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i nie dotyczy stron i serwisów, do których odnośniki mogą znajdować się w serwisie. Przechodząc na zewnętrzne strony zaleca się, aby zapoznać się z polityką prywatności oraz regulaminem zawartym na tamtych stronach.

Czcionka